Положення про громадський бюджет1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням №100

2 пленарного засідання

2 сесії від 07.09.2017р. 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про громадський бюджет

 

  1. Визначення понять

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) – це частина бюджету Перечинської ОТГ, з якого здійснюється видатки на роботи, послуги чи товари відповідно до безпосереднього волевиявлення членів територіальної громади за конкурсом.

1.2. Проектна пропозиція (проект) – описана ідея (бюджетна пропозиція), загальна вартість реалізації яких становить від 3 000,00 до 20 000,00 грн., отримала підтримку не менше 25 членів територіальної громади (крім автора), яка не суперечить законодавству, реалізація якої належить до компетенції органів місцевого самоврядування, може бути реалізована протягом бюджетного року та оформлена за формою згідно із Додатком 1.

1.3. Конкурс – це відбір проектних пропозицій, який дає можливість відібрати кращі з надісланих на розгляд пропозицій шляхом голосування членами територіальної громади міста.

1.4. Номінаційний комітет – створений рішенням сесії ради орган для координації процесу відбору проектних пропозицій для фінансування з громадського бюджету, попереднього розгляду та оцінки поданих проектів, аналізу поданих проектів для фінансування з громадського бюджету, контролю за виконанням відібраних проектних пропозицій та попереднього розгляду звіту про виконання проектів відібраних для фінансування з громадського бюджету. До складу комітету входять не менше 7 членів з числа представників громадських об’єднань, депутати міської ради, старости, службовці структурних підрозділів виконавчого комітету.

1.5. Автор -  член територіальної громади ОТГ, який в порядку визначеного цим положенням підготував та подав проект для фінансування з громадського бюджету.

 

  1. Загальні положення

2.1. Фінансування громадського бюджету (бюджету участі) у Перечинській ОТГ проводиться за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел.

2.2. Загальний обсяг громадського бюджету (бюджету участі) на один бюджетний рік визначається рішенням ради та становить не менше 1% від загальної суми видатків бюджету.

2.3. За рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) фінансуються проекти членів територіальної громади міста, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного року.

2.4. У випадку, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи об’єкту, вони повинні належати до комунальної власності на території міста Перечин, сіл Ворочево, Сімер, Сімерки та Зарічево.

2.5. Сесія Перечинської міської  ради щороку може визначати пріоритетні напрямки для фінансування проектних пропозицій в рамках громадського бюджету.

 

  1. Порядок утворення, права та обов’язки номінаційного комітету

3.1. Номінаційний комітет – колегіальний постійно діючий консультативний орган, що утворюється за рішенням ради, який координує організацію виконання громадського бюджету, попередньо розглядає проектні пропозиції авторів, дає свої висновки та рекомендації щодо проектів, попередньо розглядає звіт за виконання проектів громадського бюджету.

3.2. Персональний склад номінаційного комітету затверджується рішенням ради за поданням міського голови. Міський голова подає персональний склад для затвердження на основі пропозицій від громадських організацій, депутатів міської ради, ОСНів, ОСББ, батьківських комітетів шкіл та садочків.

3.3. Не менше як по 1/3 від загального складу номінаційного комітету складають представники громадських організацій та представники депутатських фракцій ради.

3.4. Права номінаційного комітету:

- отримувати інформацію про хід реалізації проектів які фінансуються громадським бюджетом

- подавати висновки та рекомендації щодо проектів поданих для фінансування громадським бюджетом

- визначати уповноваженого представника для доповідей та співдоповідей з питань громадського бюджету на засіданні виконавчого комітету, засіданнях постійних депутатських комісій і пленарних засіданнях ради.

- визначати проекти рекомендовані для підтримки громадським бюджетом

- попередньо розглядати проекти звітів про виконання проектів у рамках громадського бюджету

- заслуховувати керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектів громадського бюджету

3.5. Обов’язки номінаційного комітету:

- надавати висновки та рекомендації до кожного проекту поданого для реалізації в рамках громадського бюджету

- рекомендувати (або відхиляти) проектні пропозиції для виставлення на голосування членами територіальної громади;

- попередньо розглядати проекти звітів про виконання проектів у рамках громадського бюджету;

- проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протокол засідання і завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт ради про час та місце засідання.

3.6. Номінаційний комітет працює у формі засідань. Рішення на засіданні номінаційного комітету ухвалюються більшістю членів від загального складу. Міський голова та інші депутати ради, що не входять до складу номінаційного комітету, можуть брати участь в роботі комітету з правом дорадчого голосу.

3.7 На своєму першому засіданні номінаційний комітет обирає зі свого складу голову комітету та секретаря комітету. Як правило секретарем комітету є представник уповноваженого структурного підрозділу виконавчого комітету.

3.8. Протоколи засідань, висновки та рекомендації підписуються головою комітету та секретарем комітету. Всі протоколи, висновки та рекомендації оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради.

 

  1. Порядок подання проектів

4.1. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету у місті Перечин, може подати будь-який член територіальної громади міста з урахуванням вимог п.п. 4.2, 4.3 та 2.5.

4.2. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі), може стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, установи: школа, поліклініка, дитячий садочок тощо).

4.3. Для проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету у місті, необхідно заповнити бланк за формою згідно з Додатком 1 до цього Положення. До проекту додається список з підписами щонайменше 25 членів територіальної громади, за формою згідно із Додатком 2 до цього Положення, які підтримують пропозицію (проект).

4.4. Проекти подаються в паперовому вигляді до уповноваженого структурного підрозділу виконавчого комітету міської ради.

4.5. Кожен член території громади  може подати не більше ніж один проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету.

4.6. Проекти приймаються уповноваженим структурним підрозділом виконавчого комітету щороку до 1 листопада та вносяться на паперовому носії.

4.7. Заповнені бланки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди), оприлюднюються у розділі «Громадський бюджет» на офіційному веб-сайті Перечинської міської  ради.

4.8. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

4.9. Об’єднання Проектів можливе лише за взаємною згодою авторів.

4.10. Внесення змін щодо суті пропозиції (проекту) можливе лише за згодою авторів проекту.

 

  1. Порядок аналізу та розгляду проектів

5.1. Керуюча справами виконавчого комітету веде реєстр отриманих пропозицій (проектів), реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету.

5.2. Після перевірки повноти і правильності заповнення бланку проекту згідно із Додатком 1 та Додатком 2 цього Положення, а також зібраних підписів:

5.2.1. передає копію проекту до відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету, комунальних підприємств та постійних депутатських комісій для підготовки пропозицій та зауважень до кожного проекту;

5.2.2. у разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У випадку відмови внести корективи, або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації, пропозиція відхиляється;

5.3. Відповідні структурні підрозділи Перечинської  міської ради:

5.3.2. протягом 14 календарних днів з дня отримання пропозицій (проектів), здійснюють їх аналіз, з урахуванням положень пункту 5.2.2;

5.3.3. Зауваження та пропозиції до проектних пропозицій одразу передають на розгляд номінаційного комітету;

5.4. Будь-які втручання в проектні пропозиції, зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.

5.5. Проектні пропозиції з зауваженнями та пропозиціями згідно з пунктом 5.3.3 відповідний структурний підрозділ розміщує у розділі “Громадський бюджет” на офіційному веб-сайті Перечинської  міської ради, а також передає для розгляду на засіданні номінаційного комітету, з метою оцінки проектів, подання висновків та рекомендацій проектів.

5.6. За результатами розгляду номінаційного комітету, уповноважений робочий орган укладає переліки позитивно і негативно оцінених проектів

5.7. Подані проектні пропозиції, які були прийняті до розгляду міською радою та пройшли оцінку номінаційного комітету із зазначенням результатів розгляду кожного проекту, разом з додатками розміщуються у розділі “Громадський бюджет” на офіційному веб-сайті Перечинської  міської ради.

 

  1. Організація голосування

6.1. Голосування проводиться не раніше як через 30 календарних днів після розгляду номінаційним комітетом та оприлюднення всіх проектів на офіційному веб-сайті ради.

6.2. Усі проекти також розміщуються на інформаційних дошках та у громадських установах міста Перечин, сіл Ворочево, Сімер, Сімерки та Зарічево (бібіліотеки, клуби, офіси старост, тощо). 

6.3. Відбір проектів для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють члени територіальної громади Перечинської ОТГ за конкурсом на загальних зборах громадян.

6.4. День, час та місце проведення загальних зборів громадян визначає Номінаційний комітет та відповідно організовує інформування членів територіальної громади Перечинської ОТГ з урахуванням вимог п. 6.1 цього Положення. Як правило день проведення загальних зборів громадян припадає на вихідний день.

6.5. Регламент проведення загальних зборів, порядок представлення проектів авторами, порядок надання слова учасникам зборів, форма бюлетенів для голосування та інші процедурні питання визначаються Номінаційним комітетом.

6.6. Кожен автор проекту має право представити свій проект на загальних зборах громадян та агітувати за чи проти інших проектів.

6.7. Кожен член територіальної громади Перечинської ОТГ має три голоси еквівалентні таким балам: +2, +1, -1. Один проект може отримати максимально один голос від одного члена територіальної громади. Кожен член територіальної громади Перечинської ОТГ може скористатись усіма трьома голосами або тільки частиною з них на власний розсуд.

6.8. Голосування відбувається шляхом опускання заповненого бюлетеня в скриньку для голосування безпосередньо у місці проведення загальних зборів громадян.

6.6. Голосування розпочинається одразу після завершення представлення та обговорення проектів на загальних зборах громадян, й триває протягом 1 години.

6.7. Підрахунок голосів, відданих за допомогою бюлетенів, здійснює Номінаційний комітет безпосередньо у місці проведення загальних зборів громадян. Засідання Номінаційного комітету триває до повного встановлення результатів голосування.

6.8. Встановлення результатів голосування відбувається незалежно від явки членів територіальної громади на загальних зборах громадян та їх волевиявлення.

 

  1. Встановлення результатів та визначення переможців

7.1. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів через підрахунок голосів у бюлетенях, відданих за кожну окремо виставлену на голосування проектну пропозицію.

7.2. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший об’єм фінансування.

7.3. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів до вичерпання обсягу коштів громадського бюджету в Перечинській ОТГ, виділених на реалізацію громадського бюджету на поточний рік.

7.4. У разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції наступного проекту з переліку, складеного відповідно до норм пункту 7.3, до уваги береться перша з пропозицій переліку, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, виділених для реалізації проектів.

7.5. Проекти, які шляхом голосування відповідно до розділу 7.3 були рекомендованими, виносяться на розгляд найближчої чергової сесії міської ради з урахуванням вимог законодавства про доступ до публічної інформації.

7.6. Пропозиції, які будуть затвердженні рішенням сесії міської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів громадського бюджету на наступний бюджетний рік.

 

  1. Порядок звітування за результатами реалізації проектів

8.1. За результатами реалізації проектів відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету головні розпорядники бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації що беруть участь в реалізації проектів звітують на засіданні виконавчого комітету та подають письмовий звіт. На засідання виконавчого комітету запрошуються автори проектів, що були рекомендовані до підтримки.

8.2. Міський Голова готує консолідований звіт за результатами звітування головних розпорядників бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації та доповідає по ньому на сесії ради.

8.3. Звіти головних розпорядників бюджетних коштів, комунальних підприємств, установ та організацій що брали участь в реалізації проектів, які фінансувались з громадського бюджету та консолідований звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради.

8.4. Форму звіту та строк звітування визначається рішенням виконавчого комітету Перечинської міської ради.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                О.Ю.Вовканич-Белеканич